Home

 

 

 Beste bezoeker welkom op de Oranje site van Zijderveld

 

                                                          Oranjevereniging Zijderveld
                                         secretariaat: Krooshofstraat 9, 4122 GJ Zijderveld
                           (tel.: 06-52320358, E-mail: info@oranjeverenigingzijderveld.nl)

 

 Wij wensen alle leden en niet leden van de Oranjevereniging Zijderveld een gelukkig 2015.

 


Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering op
donderdag 15 januari 2015 om 20.15 uur in de kleine zaal van "De Krooshof”.

 

AGENDA
1. Opening en bestuursmededelingen

2. Vaststelling van de notulen van de laatste Algemene Ledenvergadering op donderdag 16 januari 2014

3. Zaken n.a.v. de notulen

4. Sociaal jaarverslag 2014 (is te lezen op Jaarverslag 2014)    

5. Verslag kascontrolecommissie

6. Verkiezing van de kascommissie lid/leden
                   Huidige kascommissie:   - Dhr. H Brouwer
                                                       - Dhr. W den Besten                                                                                                                                                        - Dhr. H. Abma

7. Goedkeuring van de  jaarrekening 2014

 Het financieel verslag ligt een half uur voor aanvang van de vergadering ter inzage.

8. Evaluatie activiteiten 2014

9.  Voorlopig activiteitenprogramma 2015
********   PAUZE   *******

10. Bestuursverkiezing:
  Aftredend en herkiesbaar             : invulling volgt
           
  Aangemelde bestuursleden           : Carita Baks, Cindy Koning

                                         
11. Rondvraag

12. Sluiting

13. Volgende jaarvergadering: donderdag 14 januari 2016


Voor elk 10e lid wat op de vergadering komt is er een verrassing!!
        

                  Namens het bestuur,
                  Oscar Korshuize, secretaris